Školský vzdelávací program
Tartalom

 

„Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.”

                                                                                     (R.W. Emerson)

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

pre 1. stupeň ZŠ                                                       pre 2. stupeň ZŠ

 

Vzdelávací program                                                  Vzdelávací program

Stupeň vzdelania: ISCED 1                                      Stupeň vzdelania: ISCED 2

Dĺžka štúdia: štyri roky                                             Dĺžka štúdia: päť rokov

Vyučovací jazyk: maďarský                                      Vyučovací jazyk: maďarský

Študijná forma: denná                                               Študijná forma: denná

Druh školy: štátna                                                     Druh školy: štátna  

 

Názov školy: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

                      Hlavná 115  Topoľníky - Nyárasd

 

 

Adresa:                                               Hlavná 115, 930 11 Topoľníky

IČO:                                                   36081051

Riaditeľ školy:                                   Mgr. Zuzana Takácsová

Koordinátor pre tvorbu ŠVP:                         Mgr. Krisztina Marsal

Kontakty: telefón/fax:                       031/55 82 216, zstopolniky.riaditel@gmail.com

Zriaďovateľ:                                       Obec Topoľníky

Adresa:                                               Hlavná 126, 930 11 Topoľníky

Kontakty:                                            telefón: 031/55 82 151, topolniky@topolniky.sk

 

 

 

 

Platnosť dokumentu: od 01.09.2019                           Podpis riaditeľa :

 

I.    Všeobecná charakteristika školy

 

 1. Veľkosť  školy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Topoľníky je plnorganizovaná     základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá v školskom roku 2019/2020 otvorí 9 tried: na I. stupni 4 triedy, a na II. stupni 5 tried. Počet žiakov je 184, z toho 6 žiakov plní svoju povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Na základe demografických ukazovateľov počet žiakov sa stále znižuje, resp. stagnuje. Moderná, trojposchodová budova školy je umiestnená v centre obce v peknom prostredí.

 

 1. Charakteristika žiakov

 

Školu navštevujú žiaci z obce Topoľníky. Spádová oblasť dochádzania žiakov do školy je aj  Jánoštelek a Jánoštelek most.

Deti z tejto oblasti (okolo 8 - 10%) majú väčšinou nedostatky v sociálno-emocionálnych zručnostiach, signalizujú disociálny alebo disharmonický vývin osobnosti, najčastejšie majú slabý prospech. Príčiny ich neúspešnosti sú: nízka vzdelanostná úroveň rodičov (nezískali základné vzdelanie), nízka motivácia detí k učeniu, absencia povinnej školskej dochádzky, nedostatočne vypestované základné sociálne a hygienické návyky. Žijú
v nevyhovujúcom domácom prostredí, v byte nemajú vodu, elektrinu. Nemajú reálnu možnosť domácej prípravy na vyučovanie. V rámci výchovy venujeme osobitnú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Veľký dôraz kladieme na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na začiatku školského roka registrujeme 9 žiakov s vývinovými poruchami učenia, resp. poruchami aktivity a pozornosti, a 5 žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

 

Priemerný počet učiteľov sa pohybuje medzi 16-18, čo závisí  od počtu otvorených tried a od počtu žiakov. Učitelia na I. a II. stupni sú kvalifikovaní. Učiteľ náboženskej výchovy rímskokatolíckej cirkvi je kvalifikovaný. Externý správca siete PC je kvalifikovaný. Vychovávatelia sú kvalifikovaní. Momentálne nekvalifikovane sú odučené nasledujúce predmety: fyzika, dejepis, geografia, občianska náuka, výtvarná a výchova  na II. stupni.

Od tohto školského roku prácu učiteľa uľahčujú dvaja asistenti učiteľov, ktorí pomáhajú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to v rozsahu 29 vyučovacích hodín týždenne.

Na škole pracuje výchovná poradkyňa, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor pre environmentálnu výchovu a koordinátor pre prevenciu, ktorý má na starosti ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím a prejavmi šikanovania.

Všetci pedagogickí pracovníci sa priebežne vzdelávajú. Postupne získavajú I. a II. atestáciu, rozširujú svoju aprobáciu, čo je potrebné vzhľadom na nízky počet žiakov a tried.

Podrobnejšie pozri: „Plán kontinuálneho vzdelávania na  rok 2019 a na rok 2020

 

 1. Dlhodobé projekty

 

Škola je zapojená do projektu:

- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

- Modré školy: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha

- Školské ovocie

 

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú ochotní škole pomôcť vo všetkých smeroch. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM Topoľníky finančne podporuje akcie žiakov – škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký kurz, exkurzie, školské výlety, dopľňanie knižničného fondu do žiackej knižnice, koncoročné hodnotenie najlepších žiakov a pod.

Výborná je aj spolupráca s CPPPaP a CŠPP v Dunajskej Strede. Akceptujú naše požiadavky, včas a odborne vyšetria žiakov. Odborné posudky nám pomáhajú riešiť problémy žiakov, ktorí potrebujú pomoc. Rešpektujeme ich odborné posudky pri rozhodovaní o školskej zrelosti žiakov.

Za dobrú považujeme spoluprácu s obecným zastupiteľstvom. Obec finančne i morálne  podporuje činnosť školy.

Pracovníci káblovej televízie robia záznamy o školských podujatiach, ktoré následne

vysielajú, takže verejnosť má možnosť prostredníctvom televízie sledovať prácu v škole.

Aktívne spolupracujeme s kultúrnym domom, kde organizujeme rôzne kultúrne akcie.

Rada školy má 11 členov. Zastúpenie v nej majú 4 rodičia, 2 pedagogickí pracovníci,

1 nepedagogický zamestnanec a 4 členovia delegovaní zriaďovateľom.

Rada školy zasadá  najmenej 2 krát do roka (resp. podľa potreby).

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Objekt školy bola zrekonštruovaná a modernizovaná v roku 2005. Vtedy bola uskutočnená aj nadstavba školy na základe projektu podporovaný z Eurofondu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Naša škola je v súčasnosti veľmi dobre vybavená  modernou informačno-komunikačnou technikou. V odbornej učebni výpočtovej techniky disponujeme  22 počítačmi a interaktívnou tabuľou. Interaktívne tabule sa nachádzajú aj v troch triedach  (jedna trieda na prvom stupni, dve triedy na druhom stupni), v troch odborných učebniach (matematika-fyzika, iformatika, jazyková učebňa) a v knižnici.  Ďalších šesť tried je vybavených  Multiprojektorom (tri na prvom stupni, i na druhom stupni) a jedna jazyková odborná učebňa.

 Je samozrejmé, že k interaktívnemu učeniu učiteľ musí nevyhnutne mať aj notebook. V tejto oblasti máme ešte nedostatky, lebo pre 20 pedagógov sú k dispozícii  14 notebookov.

Vybavenie kabinetov je na veľmi dobrej úrovni, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní i rodičia. Moderné učebné pomôcky nám umožňujú efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie.

            Škola má k dipozícii 3 ihriská, z ktorých jedno je asfaltované /na hádzanú/, druhé je trávnaté /na futbal/ a v  roku 2008 bolo  odovzdané  nové športové ihrisko s umelou trávou.

            V  roku 2005 sme obnovili nielen budovu, ale aj školské zariadenie. V každej triede,  odborných učebniach,  zborovni a v kanceláriách je nový moderný nábytok. 

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci cítili čo najpríjemnejšie, veľký dôraz kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, zborovne a učební. Na informačných tabuliach a nástenkách majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch a aktivitách školy. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce. Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pracovníkmi školy, medzi pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou.

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

            Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roka sú všetci pedagogickí pracovníci a žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, laboratóriách, odborných učebniach a  telocvičniach. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza školským výletom, exkurziám, lyžiarskym výcvikom,  školám v prírode a športovým sústredeniam.

Všetci zamestnanci školy pravidelne každý rok absolvujú školenie o bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia.

 

 

II.    Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

 

1. Pedagogický princíp školy

 

           Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch.

            Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

            Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

            Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme:

-  k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy.  

- pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

- zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v štátnom a v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

- zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v športovej príprave, ktorú zameriame na atletiku, futbal a hádzanú.

- u žiakov formujeme tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

- žiakov vychovávame v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi budeme vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

- budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je takisto veľmi dôležité. Žiaci sa musia naučiť orientovať sa v situáciách každodenného života, rozhodovať, zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné problémy týkajúce sa osobných a rodinných financií.

- umožňujeme zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov našej školy, vedieme ich k tvorbe projektov

     Hneď od začiatku kladieme veľký dôraz na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania žiaka.

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

            Základnou filozófiou našej školy je, že škola je pre žiaka a v škole má byť na prvom mieste žiak. Považujeme za dôležité, aby naša škola vytvárala stále väčší priestor pre tvorivé aktivity žiakov.

            Žiakovi neposkytujeme len vzdelanie, ale žiak tu môže tráviť aj časť svojho voľného času, má tu vytvorený priestor na prehĺbenie vedomostí, na zábavu a šport. Predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, školské športové súťaže žiakov považujeme za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vytvárame podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí prostredníctvom ich zapájania do predmetových olympiád, športových a iných súťaží.

            Zvýšenú pozornosť venujeme výučbe materinského jazyka, čo je predpokladom zachovania národnostnej identity našich žiakov. Z tohto dôvodu sme zvýšili počet vyučovacích hodín maďarského jazyka a literatúry na prvom stupni, aby žiaci vedeli správne a plynulo čítať, písať, správne komunikovať v materinskom a neskoršie aj v štátnom  a cudzom jazyku.

            Pokračujeme a podporujeme činnosť umelecko-dramatickej skupiny TEKERGŐK.      Pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému sme doplnili  učivo geográfie s regionálnou výchovou.

            Ďalšou snahou našej školy je vychovávať žiakov k láske a úcte k prírode, preto sme rozšírili základné učivo z biológie o jednu hodinu spomínanou tematikou.

            Stupne vzdelania:

Stupeň vzdelania – po ukončení 4.ročníka – ISCED  1

Základné vzdelanie sa člení na primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „ Žiak získal primárne vzdelanie.“

Stupeň vzdelania – po ukončení 9.ročníka – ISCED  2

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“

   


3.
Profil absolventa

 

Absolvent I. a II.stupňa našej školy by mal  svojím vystupovaním robiť  dobré meno škole, byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť  schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa  o svoje fyzické i psychické zdravie,  vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať materinský jazyk, štátny jazyk a byť zodpovedný za svoj život.


4.
Pedagogické stratégie

 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Špeciálni pedagógovia z PPP a pedagogickí asistenti školy poskytnú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a učiteľom školy.

 Pri  prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Napriek tomu, že s tvrdými drogami na škole sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a  cieľavedomé zvládnutie  učiva.

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich a  zvýšenie ich vnútornej motivácie.

Podporujeme  výučbu  pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentáciu  a obhajobu výstupov,  praktickú výučbu.

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka  pre nás je potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

         Sme škola otvorená pre všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i so zdravotným znevýhodnením.

         V tomto školskom roku máme 14 integrovaných žiakov. Na škole nepracuje špeciálny pedagóg, ale spolupracujeme aj s CPPPaP a CŠPP v Dunajskej Strede. Pedagogickí asistenti podľa potreby pomáhajú učiteľom v práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

         Materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov je dobré. Každý žiak má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracúvajú vyučujúci daných predmetov v spolupráci so špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom, kde zohľadňujú jednotlivé druhy znevýhodnenia.


6. Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy /napr. zdravotná výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova, finančná gramotnosť a pod./ sú začlenené podľa obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

V piatom ročníku všetci žiaci absolvujú päťdňový plavecký výcvik, v siedmom ročníku päťdňový lyžiarsky výcvik.

Žiaci štvrtého ročníka v jarnom období absolvujú týždenné sústredenie „škola v prírode” zamerané na zvýšenie kondičnej prípravy žiakov ako aj na environmentálnu výchovu.

Prierezová téma – tvorba projektu a prezentačné zručnosti -  je zahrnutá v každom predmete a ročníku podľa dohody predmetových komisií.

Osobitný dôraz kladieme na čitateľskú gramotnosť žiakov.  Sme zapojení do viacerých súťaží s literálnym zameraním. Žiaci majú možnosť navštíviť školskú knižnicu vo voľnom čase. Materiálne vybavenie školskej knižnice je veľmi dobré, priebežne zvýšime počet kníh zo súčastnej literatúry.

 

III.    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so  zručnosťami a spôsobilosťami.

            Budeme dbať o to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

            Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Hodnotenie zamestnancov sa bude prebiehať na základe:

 • pozorovania (hospitácie)

rozhovoru

výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých  triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)

sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

vzájomného hodnotenia učiteľov ( vzájomné hospitácie, otvorené hodiny )

 •  
 1. Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené.

     Dôraz je kladený na dve veci:

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • posúdenie,  ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

 

Monitorujeme pravidelne:

 

 • podmienky na vzdelanie
 • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • prostredie – klíma školy
 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • výsledky vzdelávania
 • riadenie školy
 • úroveň výsledkov práce školy 

 

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • dotazníky pre žiakov a rodičov
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • SWOT analýza

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Školský učebný plán na školský rok 2018/19

 

 

 

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a slovenská literatúra

5

6

5

5

5

5

5

5

5

46

maďarský jazyk  a literatúra

8

8

6

5

5

5

5

4

5

51

anglický jazyk

 

 

 

3

2

3

3

3

3

3

20

cvičenie z maďarského jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

konverzácia v slovenskom jazyku

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

118,5

Človek a príroda

prvouka

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

prírodoveda

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

3

fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

chémia

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

5

biológia

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 Človek a spoločnosť

 

vlastiveda

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

dejepis

 

 

 

 

 

2

1

1

1

2

7

 

geografia

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

 

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

 

 

20

Človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská

výchova 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

 

9

Matematika  a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

5

4

4

4

5

38

informatika

 

 

 

1

1

1

1

1

1

 

6

cvičenia z matematiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

44,5

Človek a  svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Technika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 

 

7

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

8

 

 

17

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

 

 

18

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

 

23

25

27

27

31

31

32

32

32

260

Z toho voliteľné hodiny

 

 

3

2

1

0

2

1

1

1

2

20

 

 

Voliteľné hodiny:

 

 

ISCED 1

 

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV.ročník

 

Maďarský jazyk a literatúra

Maďarský jazyk a literatúra

Maďarský jazyk a literatúra

 

Maďarský jazyk a literatúra

Maďarský jazyk a literatúra

 

 

Maďarský jazyk a literatúra

 
 

 

 

 

 

 

ISCED 2

 

V. ročník

VI. ročník

VII. ročník

VIII. ročník

IX. ročník

 

Matematika

Biológia

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Biológia

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Dejepis

 

 

 

Cvičenia
z matematiky

 

 

 

 

 

cvičenie z maďarského jazyka

 

 

 

 

Konverzácia v slovenskom jazyku

 
Poznámky k učebnému plánu

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú zameranie školy. V tabuľke je uvedený týždenný počet vyučovacích hodín v jednotlivých oblastiach a predmetoch. Je uvedený aj minimálny týždenný počet hodín podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň:

Posilnené sú predmety:

Maďarský jazyk a literatúra   o 3 hodiny v I.ročníku

Maďarský jazyk a literatúra   o 2 hodiny v II.ročníku

Maďarský jazyk a literatúra   o 1 hodinu v III.ročníku

 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie –

 2. stupeň:

V ŠkVP sme zaviedli voliteľný predmet:

Konverzácia v slovenskom jazyku s 1 hodinou v IX. ročníku

Cvičenia z matematiky s 0,5 hodinou v IX. ročníku

Cvičenie z maďarského jazyka s 0,5 hodinou týždenne

Posilnené sú predmety:

Matematika o 1 hodinu v V. ročníku

Dejepis o 1 hodinu v V. ročníku

Biológia o 1 hodinu v VI. a VIII. ročníku

Slovenský jazyk a slovenská literatúra – o 1 hodinu v VII. ročníku

Dôvody posilnenia týchto predmetov:

Biológia – rozvíjanie ekologikého myslenia a výchova k zdravému životnému štýlu, zabudovanie regionálnych prvkov.

Matematika - rozvíjanie logického a matematického myslenia.

Maďarský jazyk a literatúra - zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov a zabudovanie regionálnych prvkov

Slovenský jazyk a slovenská literatúra – zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov v štátnom jazyku, rozvíjanie komunikačných schopností žiakov

 

V.    Učebné osnovy

 

 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

 

Obsahujú:

 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania
 2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
 4. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
 5. Učebné zdroje, ktoré sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
 6. Hodnotenie predmetu

 

Učebné osnovy a časovo-tematické plány všetkých predmetov k ŠkVP ISCED 1 a

ISCED 2 pozri v Prílohe č.1., 2.,3.